Co jsou to cíle? Dosáhněte jich lépe - jen změnou perspektivy

lidé na hoře

Ačkoli to zní jednoduše, otázka, co jsou to cíle, je velmi důležitá, pokud nás zajímá, jak co nejlépe zaměřit svůj každodenní život. Každý asi předpokládá, že už ví, co jsou to cíle, pravděpodobně si je stanovoval celý život. Když se však s některými pojmy příliš sžijeme a často je používáme, máme tendenci zapomínat na jejich skutečný význam a podstatu. Proto už není divu, že si lidé stanovují mnoho cílů, ale dosahují jich docela málo. Často je příčinou právě nepochopení pojmu „cíl“.

Když nechápete, co to cíle jsou nebo co mají znamenat, můžete si na papír načmárat cokoli a nazývat to cíli - ale pak být frustrovaní, když se vám jich nedaří dosáhnout. Existují totiž různé pohledy na cíle a na to, co vlastně představují. Tento článek se však zabývá skutečným významem cílů tak, jak je pojímají odborníci publikující na stránkách Lifehack.org. Text zároveň objasňuje některé mylné představy o cílech. Navrhuje také lepší způsoby, jak se na cíle dívat tak, abychom je používali spíše jako ukazatele pokroku než jako měřítka úspěch či neúspěch. Zatím v tom nevidíte rozdíl? Po přečtení článku se situace snad vyvine jinak.

Co jsou to cíle?

Existují různé definice cíle (cílů), podívejme se však na definice od prvních průkopníků teorie stanovování cílů, jak jsou uvedeny v knize Edwin A. Locke, Gary P. Latham: A Theory of Goal Setting and Task Performance:

  • Cíl je představa budoucnosti nebo požadovaného výsledku, který si člověk nebo skupina lidí představuje, plánuje a zavazuje se ho dosáhnout.
  • Cíle představují rozhodnutí, která činíme, a závazky, které přijímáme, abychom dosáhli úspěchu, zbavili se některých špatných návyků, osvojili si užitečné návyky nebo dosáhli více v různých oblastech života. 
  • Cíle nám umožňují dosáhnout v životě stanoveného bodu tím, že nám pomáhají určit, co chceme. Udržují nás v motivaci a pohánějí nás, neustále nás uvádějí do stavu akce. 
  • Správně koncipované a sledované cíle nám mohou pomoci maximalizovat ten jediný život, který máme před sebou.
blok, pero a žárovky

Cíle lze aplikovat na různé oblasti našeho života a mohou být také založeny na časovém rozmezí. Cíle založené na životě mohou být například cíle osobního rozvoje, kariéry, vzdělání, zdraví, rodiny a vztahů, samozřejmě i duchovní cíle, sociální cíle atd.

Přesněji řečeno, cíle mohou být stanoveny na základě času a délky trvání, jako jsou celoživotní cíle, dlouhodobé cíle, krátkodobé cíle a dokonce i etapové cíle, což jsou malé jednotkové cíle, které podnikáme za účelem dosažení krátkodobých, dlouhodobých a celoživotních cílů. Tady rozlišujeme cíle operativní a strategické - vlastně podobně jako v teorii firem. To asi nikoho nepřekvapí.

Časté omyly ohledně cílů

Abychom mohli cíle uvést do správné perspektivy a co nejlépe je využít, je třeba si mezi cíli a s nimi souvisejícími pojmy udělat jasněji. S cíli jsou často zaměňovány následující pojmy, ačkoli mají svůj vlastní význam pro cíle a jejich stanovování - jsou s cíli sice spojeny, ale samotnými cíli prostě nejsou:

Cíl vs. sen

Sny jsou aspirace poháněné touhami. Existují v říši představivosti a často nám poskytují inspiraci. Cíle jsou však založeny na akci. Cíle nás drží ve správném směru a pomáhají nám dosáhnout výsledků. Své sny můžeme uskutečnit pouze tak, že si stanovíme realistické cíle - a budeme na jejich dosažení pilně pracovat.

Cíl vs. vize

Vize jsou v životě důležité, ale nejsou totéž co cíle. Vize představuje místo, kam se chcete v životě dostat nebo kde chcete být, také cíl, ke kterému chcete dospět. Cesty, které vás k tomuto cíli dovedou, jsou však často nedefinované, dokud je nerozdělíte na jednotlivé cíle. Vize příliš dlouhodobá na to, aby mohla být jediným cílem. Cíle vám pomohou pochopit a kvantifikovat kroky, které budete muset podniknout, abyste svou vizi uskutečnili. Mít širší životní vizi vám pomůže dosáhnout více cílů. Kromě toho vize vnese do stanovování cílů v oblasti soustředění, aby byly vaše cíle zaměřeny na to, abyste se dostali do konečného cíle vaší vize. Když se tak stane, nebudete spokojeni pouze s dosažením konkrétního cíle, ale budete své pokroky a úspěchy vnímat z hlediska jejich přínosu k vaší celkové vizi.

šípy v terči

Cíl vs. očekávání

Cíle by se neměly zaměňovat s očekáváními. Očekávání jsou věci, o kterých si myslíme, že bychom je měli mít, nebo laťky, u nichž máme pocit, že bychom jich měli dosáhnout. Říká se, že očekávání mohou vyvolat frustraci, když máte pocit, že nepodáváte výkony odpovídající vašemu potenciálu. Všimli jste si, že při rozhovorech s některými olympijskými týmy před závody očekávají mnozí z nich zisk medaile? Vyhrají však medaile všichni? Když si po turnaji poslechnete skutečné vítěze, řeknou vám, jak jim jejich cíle pomohly strukturovat pozornost a soustředění a udržet je v úsilí o dosažení dokonalosti. Cíle vyžadují větší soustředění a zaměření, zatímco očekávání často nejsou realistická.

Cíl vs. přání

Všichni máme touhy, představují věci, které chceme. Abychom však svých přání dosáhli, budeme si muset stanovit cíle. Zatímco přání jsou obvykle příjemná, cíle takové být nemusejí. Například hubnutí je příjemné, ale cvičení ne. Ke spalování tuků je však zapotřebí přiměřené množství cvičení. Dovolená na výletní lodi je příjemná, kdo by po ní netoužil? Pracovat přesčasy, abychom si na cestu našetřili peníze, je však těžké. Cíle jsou konkrétní činnosti, které si stanovíme, abychom si plnili svá přání.

Cíl vs. úkol

Cíle jsou úkoly, které musíme splnit, abychom dosáhli svých cílů. Jsou jim vlastně podřízeny. Rozlišovat mezi cílem a úkolem bude jednodušší, když nahlédneme do managementu, jeho pojetí cíle, strategie, úkolu a taktiky:

  • Cíl je primárně nastavený výsledek
  • Strategie je přístup, který použijete k dosažení cíle
  • Úkol je měřitelný krok, který podniknete k plnění strategie.
  • Taktika je nástroj, který používáte k vykonání úkolu tak, aby odpovídal strategii vedoucí k cíli.

Pro ilustraci rozdílu by mohl být užitečný i níže uvedený příklad společnosti Intel:

  • Cíl: Udělat z našich mikroprocesorů Core PC do roku XY lídra v tržbách z prodeje v dané kategorii.
  • Strategie: Přesvědčit kupující, že naše procesory Core jsou nejlepší na trhu, a to spojením s velkými, zavedenými výrobci PC.
  • Úkol: Udržet si 70 % nebo více aktivního celosvětového trhu mikroprocesorů pro PC podle srovnávací zprávy společnosti Passmark o procesorech.
  • Taktika: Prostřednictvím kreativy, která je základem našich sdělení, využít povědomí o značce hardwarových partnerů a zahrnout klíčová sdělení o programu Intel Inside.
spousty dveří 

V čem se většina lidí mýlí, pokud jde o cíle

Podle studie se jen 8 procentům lidí podaří dosáhnout svých cílů. Když nejsou cíle správně koncipovány nebo když jdeme za svými cíli ze špatné perspektivy, může se stát, že svých cílů nedosáhneme, a dokonce jsme v důsledku toho frustrovaní. 

Někteří lidé v důsledku toho od svých cílů upouštějí nebo se stanovení cílů úplně vzdávají. Jiní se dostali do bodu, kdy zůstávají frustrovaní z toho, že se jim nedaří dosáhnout svých cílů. To vše není bez souvislosti s mylnými představami, které mnozí o cílech mají. Podívejme se na mylná pojetí v oblasti cílů:

Cíle se používají jako jediné měřítko úspěchu?

Když se cíle stanou naším jediným měřítkem úspěchu, můžeme být posedlí výsledky, kterých chceme dosáhnout, že nebudeme brát v úvahu proces, který nás k nim dovede. V této souvislosti přicházejí v úvahu procesní a výsledkové cíle. Většina lidí si prostě stanovuje spíše výsledkové než procesní cíle. Výsledkové cíle jsou založeny pouze na výsledcích, zatímco procesní cíle jsou založeny na provádění správných činností, které nakonec povedou ke skvělému výsledku.

Řekněme, že v současné době osoba vydělává 1000 dolarů týdně a pak si stanovila cíl vydělat 2000 dolarů týdně. Ale nakonec po vynaložení veškeré práce a úsilí získala pouze 1300 dolarů. Pokud se jedná o výsledný cíl, pravděpodobně by byla nešťastná z toho, že svého cíle nedosáhla. Pokud se však jedná o procesní cíl, byla by šťastná, že se zlepšila ve vydělávání, a byla by motivována k další práci. 

Souvisí cíle se štěstím?

Dalším mýtem o cílech je, že jejich dosažení přináší štěstí. Samozřejmě, že je příjemné shodit kila nebo strávit dovolenou na výletní lodi. Neexistuje však žádná záruka, že se vám vždy podaří dosáhnout všech stanovených cílů. Abyste nebyli často frustrovaní, rozhodněte se být vždy šťastným člověkem, místo abyste nechali výsledky určovat vaše štěstí. Zkrátka: cesta je cíl. To je jediný přístup k životu, který zajistí, že se z toho všeho tady nezblázníte.

nevzdávej se

Nové vymezení cílů

Co jsou tedy správně nastavené cíle, pokud s nimi chcete uspět a cítit se jako člověk, který svých cílů dosahuje?

Cíle propojte s hlubšími ambicemi

Mnoho lidí má ke stanovení cílů špatnou / nedostatečnou motivaci. Možná je upřímně inspirovalo to, čeho vidí dosahovat jiné lidi, nicméně takové cíle nemusejí souviset s jejich osobními ambicemi. To může vést k nedostatku potřebné motivace k prosazování a dosahování cílů. Skutečné cíle se musejí spojovat s větší a širší životní vizí. Cíle nejsou cílem samy o sobě, mají být odrazovým můstkem k dosažení něčeho většího.

Aby prokázali odhodlání, není nezbytně nutné dosáhnout všech stanovených cílů 

Pokud je cílem dosáhnout deseti cílů - a vy jste schopni dosáhnout pouze šesti, neznamená to, že nejste odhodlaní. Mohly se objevit větší překážky, které jste nečekali. Proto musejí být vaše cíle flexibilní, upravitelné a odrážet aktuální realitu. Zkrátka s nimi musíte pracovat v čase a situaci.

Co si odnést?

Doufejme, že vám uvedené myšlenky a tipy pomohou stanovit správné cíle a zasadit je do správných perspektiv. Viděli jste, že je vhodnější stanovovat si cíle, které zapadají do širší vize vašeho života. To vám pomůže začít vnímat své cíle spíše z hlediska pokroku, procesu, kterého dosahujete a který vykonáváte na cestě k širší vizi, než na základě konkrétních výsledků. Budete šťastnější, protože budete vědět, že děláte konkrétní kroky správným směrem bez ohledu na to, jak vypadají okamžité výsledky.

To vše dohromady vám pomůže znovu si zamilovat stanovování cílů a umožní vám z nich vytěžit maximum, aby váš život měl pro vás smysl. 

Zdroj: Lifehack.org

Často kladené dotazy

Co je to cíl?

Cíl je představa budoucnosti nebo požadovaného výsledku, který si člověk nebo skupina lidí představuje, plánuje a zavazuje se ho dosáhnout. Cíle představují rozhodnutí, která činíme, a závazky, které přijímáme, abychom dosáhli úspěchu, zbavili se některých špatných návyků, osvojili si užitečné návyky nebo dosáhli více v různých oblastech života. Cíle nám umožňují dosáhnout v životě stanoveného bodu tím, že nám pomáhají určit, co chceme.

Jaký je rozdíl mezi cílem a snem či vizi?

Sny jsou aspirace poháněné touhami a existují v říši představivosti, zatímco cíle jsou založeny na akci a pomáhají nám dosáhnout výsledků. Vize představuje místo, kam se chcete v životě dostat nebo kde chcete být, ale cesty, které vás k tomuto cíli dovedou, jsou často nedefinované, dokud je nerozdělíte na jednotlivé cíle. Cíle vám pomohou pochopit a kvantifikovat kroky, které budete muset podniknout, abyste svou vizi uskutečnili.

Jaké druhy cílů můžeme stanovit?

Cíle lze aplikovat na různé oblasti našeho života, jako jsou osobní rozvoj, kariéra, vzdělání, zdraví, rodina a vztahy. Cíle mohou být také založeny na časovém rozmezí, jako jsou celoživotní cíle, dlouhodobé cíle, krátkodobé cíle a etapové cíle, které jsou malé jednotkové cíle, které podnikáme za účelem dosažení krátkodobých, dlouhodobých a celoživotních cílů.Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články:

allegro

Jak nakupovat na Allegro.cz: Zkušenosti a rady

Láká vás nabídka populárního internetového obchodu Allegro.cz, ale s nákupem stále váháte? Nebo jste na Allegro.cz již nakoupili, ale máte pocit,...

Velikonoční výprodeje

Nejlepší velikonoční slevy 2024

S příchodem jara a blížících se Velikonoc se mnoho z nás těší na čas tradic, rodinných setkání a samozřejmě také na lákavé nákupní příležitosti,...

zdraví a wellness

Akce a slevy na podporu zdraví a wellness

Slevy a výhodné nabídky zpravidla řešíme z hlediska vekých výdajů na domácí spotřebiče, obuv a oblečení, či třeba elektroniku. Proč však nemyslet i...

slevy a výprodeje

Nejlepší zimní výprodeje v roce 2024

Vánoční svátky a Nový rok jsou za námi, což znamená jediné - období povánočních výprodejů! Pokud jste ještě nenakoupili užitečné kousky za skvělé...